Trang web này thuộc sở hữu và điều hành của OPTEX. Nội dung của trang web này sẽ được sửa đổi và xóa bỏ mà không cần thông báo trước.

OPTEX không cam kết sẽ cập nhật hoặc sửa đổi kịp thời và phù hợp thông tin được cung cấp trên trang web này. OPTEX không cam đoan hoặc đảm bảo thông tin trên server này. Trong mọi trường hợp, OPTEX sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thông tin không chính xác nào trên server này.

Bạn không được sử dụng (sao chép, sửa đổi, tái tạo toàn bộ hoặc một phần, tải lên, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán và xuất bản) bất kỳ tài liệu nào khi không có sự cho phép của OPTEX.
OPTEX không cam đoan hoặc đảm bảo nội dung của bất kỳ trang web nào khác được liên kết với trang web này.

Mỗi phần mềm có thể tải xuống từ trang web này là tác phẩm có bản quyền thuộc về chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng Phần mềm sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của từng Thỏa thuận Cấp phép Phần mềm.

Trang web của bên thứ ba hoặc bất kỳ trang web nào khác được chấp thuận để liên kết trang web này khi có sự cho phép của OPTEX. Vui lòng gửi email cho chúng tôi theo mẫu dưới đây trước khi bạn tạo liên kết đến trang web này.

Bấm vào đây để nhận mẫu email

July 1st, 2016
OPTEX (THAILAND) CO., LTD.