Chính sách Bảo mật chính thức của OPTEX

Chính sách bảo mật này quy định cách OPTEX (THAILAND) CO., LTD. (“OPTEX”), thu thập, xử lý và bảo vệ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi để chúng tôi cung cấp hàng hóa và dịch vụ (“Dữ liệu” của bạn).

1. Cam kết bảo mật của chúng tôi

OPTEX là bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn được cung cấp cho, hoặc được thu thập bởi hoặc cho, hoặc được xử lý liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi.

OPTEX cam kết bảo mật Dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn trong một môi trường an toàn. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng quyền riêng tư của bạn được bảo vệ và chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này và theo các quy định về bảo vệ dữ liệu.

Chúng tôi có thể sẽ cần sửa đổi Chính sách Bảo mật theo từng thời điểm. Bất kỳ sửa đổi nào như vậy sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải trên trang web. Do đó, bạn nên thường xuyên tự tìm hiểu Chính sách Bảo mật.

Chính sách này được cập nhật lần cuối vào tháng 11 năm 2022.

2. Dữ liệu mà chúng tôi thu thập

2.1. OPTEX thu thập dữ liệu cá nhân để hoạt động hiệu quả và cung cấp cho bạn những trải nghiệm tốt nhất về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm những điều sau:
Thông tin liên hệ của bạn: họ tên, số điện thoại, email và địa chỉ
Thông tin về công ty bạn: tên công ty và địa chỉ

2.2. OPTEX không thu thập bất kỳ “dữ liệu nhạy cảm” nào (như nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo/triết học, tư cách thành viên công đoàn, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học, v.v.) trừ khi chúng tôi phải tuân thủ luật pháp.

3. Cách chúng tôi thu thập Dữ liệu

3.1. Chúng tôi thu thập Dữ liệu thông qua thông tin mà bạn nhập trực tiếp thông qua các biểu mẫu câu hỏi, cuộc gọi, email, tin nhắn trực tuyến, cuộc họp và sự kiện.

3.2. Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu từ các công ty thuộc tập đoàn và công ty liên kết của chúng tôi.
Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua cookie và các công nghệ tương tự khi bạn truy cập bất kỳ trang web của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về cookie, vui lòng xem chính sách cookie của chúng tôi bên dưới.

4. Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu của bạn

4.1. Luật bảo vệ dữ liệu quy định chúng tôi chỉ có thể sử dụng dữ liệu của bạn vì những lý do nhất định và khi chúng tôi có cơ sở pháp lý để làm như vậy. Chúng tôi chỉ sử dụng Dữ liệu của bạn cho các mục đích sau:
– Dữ liệu của bạn được chúng tôi sử dụng để điều hành các hoạt động kinh doanh của chúng tôi một cách hiệu quả, bao gồm cả việc bán sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn cũng như để vận hành hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của chúng tôi,
– Dữ liệu của bạn được sử dụng để cải thiện việc tình trạng sử dụng và hiệu suất trang web của chúng tôi cũng như phát triển hơn nữa các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi,
– Dữ liệu của bạn có thể được sử dụng và lưu giữ để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định,
– Dữ liệu của bạn cũng có thể được sử dụng cho mục đích B2B marketing. Bạn có thể từ chối việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu của bạn như trên bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào nút hủy đăng ký trong email của chúng tôi hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@optex-asean.com

4.2. Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu cá nhân để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc trên cơ sở lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi nếu bạn là khách hàng tiềm năng.

5. Thời hạn chúng tôi lưu giữ Dữ liệu của bạn

Theo luật và quy định hiện hành (bao gồm những điều được nêu trong phần “Chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn” ở trên),
chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong phần “4. Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu của bạn”.

Chúng tôi tính toán khoảng thời gian lưu giữ thông tin cá nhân của bạn theo các tiêu chí sau:
1. khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã thu thập thông tin
2. khoảng thời gian hợp lý để lưu giữ hồ sơ nhằm chứng minh rằng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và nghĩa vụ của mình
3. bất kỳ khoảng thời gian giới hạn nào mà theo đó, các khiếu nại có thể được đưa ra
4. bất kỳ khoảng thời gian lưu giữ nào theo quy định của pháp luật hoặc do các cơ quan quản lý, cơ quan hoặc hiệp hội chuyên môn khuyến nghị
5. sự tồn tại của bất kỳ thủ tục tố tụng liên quan nào

6. Cách chúng tôi có thể chia sẻ và tiết lộ Dữ liệu của bạn

6.1. Để chúng tôi cung cấp hàng hóa và dịch vụ và để triển khai các dịch vụ mà mỗi khách hàng mong muốn, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu liên quan nhằm mục đích:
– Công ty mẹ, OPTEX CO., LTD., các công ty con và công ty liên kết, bao gồm cả OPTEX FA CO., LTD.
– Các bên thuê ngoài và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi: chúng tôi chia sẻ Dữ liệu với các bên thuê ngoài và nhà cung cấp dịch vụ, những bên này hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ bằng cách lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, công nghệ thông tin và các cơ sở hạ tầng liên quan.
– Bên thứ ba: chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu với các bên thứ ba trong trường hợp có bất kỳ sự kiện tái tổ chức, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển nhượng, chuyển giao hoặc định đoạt khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc cổ phần của chúng tôi (bao gồm cả khi liên quan đến bất kỳ việc phá sản hoặc các thủ tục tố tụng tương tự).

6.2. Chúng tôi cũng có thể sử dụng và tiết lộ Dữ liệu khi chúng tôi nghĩ là cần thiết: (i) theo luật hiện hành; (ii) để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi; (iii) để bảo vệ các quyền, sự riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của chúng tôi; và (iv) để phản hồi các yêu cầu từ tòa án, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý cũng như các cơ quan công quyền và chính phủ khác.

6.3. Do tính chất toàn cầu trong các hoạt động của OPTEX, đôi khi chúng tôi có thể chuyển Dữ liệu của bạn ra bên ngoài Thái Lan. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy khi chúng tôi đã sử dụng các phương tiện để đảm bảo rằng bất kỳ việc chuyển giao nào như vậy đều tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, chẳng hạn như khi chuyển giao bằng cách sử dụng thỏa thuận chuyển giao dữ liệu.

7. Cách chúng tôi bảo vệ Dữ liệu của bạn

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo mật. Để ngăn chặn việc truy cập trái phép hoặc tiết lộ, chúng tôi đã áp dụng các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ cũng như bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sao lưu thường xuyên, mã hóa cơ sở dữ liệu và hạn chế nhân viên truy cập Dữ liệu.

8. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình và yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, xóa và hạn chế sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể có quyền phản đối việc thông tin cá nhân của bạn đang được sử dụng, yêu cầu chuyển giao thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi cũng như rút lại sự đồng ý về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Thông tin thêm về cách thực hiện các quyền của bạn được nêu dưới đây.

– Quyền truy cập chủ thể: Quyền yêu cầu bằng văn bản cung cấp chi tiết về thông tin cá nhân của bạn và bản sao của thông tin cá nhân đó
– Quyền chỉnh sửa: Quyền được sửa chữa hoặc gỡ bỏ thông tin không chính xác về bạn
– Quyền xóa (‘quyền được lãng quên’): Quyền được xóa một số thông tin cá nhân về bạn
– Quyền hạn chế xử lý: Quyền yêu cầu rằng thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng cho các mục đích hạn chế
– Quyền chọn không tham gia hoạt động marketing: Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi bằng cách hủy đăng ký các liên kết được tìm thấy trong các thông tin liên lạc mà bạn nhận được từ chúng tôi
– Quyền phản đối: Quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp chúng tôi xử lý dựa trên việc thực thi nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc chúng tôi đã thông báo cho bạn về việc xử lý đó là cần thiết đối với lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc bên thứ ba. Trong những trường hợp này, quyền phản đối không phải là tuyệt đối.
– Quyền rút lại sự đồng ý: Quyền rút lại bất kỳ sự đồng ý nào mà bạn đã đưa ra cho chúng tôi trước đó trong việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn trước khi bạn rút lại sự đồng ý.

Những quyền này không phải là tuyệt đối và không phải lúc nào cũng được áp dụng trong mọi trường hợp. Để phản hồi một yêu cầu, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình nếu cần, đồng thời cung cấp thông tin giúp chúng tôi hiểu rõ hơn yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi không tuân thủ yêu cầu của bạn, dù là toàn bộ hay một phần, chúng tôi sẽ giải thích lý do.

Để thực thi các quyền của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ dưới đây.

9. Contact us

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về Chính sách Bảo mật này hoặc bất kỳ vấn đề nào liên quan đến quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi
qua email privacy@optex-asean.com
hoặc số điện thoại + 662-168-3162
hoặc qua đường bưu điện tại

Chính sách Cookie chính thức của OPTEX

1. Cookie là gì?

Cookie là một file kích thước nhỏ yêu cầu được cho phép lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Khi bạn đồng ý, file này sẽ được thêm vào và cookie sẽ giúp phân tích lưu lượng truy cập web hoặc cho bạn biết thời điểm bạn truy cập một trang nào đó.

Cookie cho phép các ứng dụng web phản hồi bạn với tư cách cá nhân. Ứng dụng web có thể điều chỉnh các hoạt động của nó theo nhu cầu, sở thích và những điều không thích của bạn bằng cách thu thập và ghi nhớ thông tin về sở thích của bạn.

2. Cookie và các công nghệ khác mà chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng các cookie và công nghệ khác sau đây:
– Cookie cực kỳ cần thiết: Đây là những cookie cần phải có cho hoạt động của trang web chúng tôi. Ví dụ, chúng bao gồm các cookie cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực an toàn trên trang web chúng tôi.
– Cookie phân tích/hiệu suất: Chúng cho phép chúng tôi nhận ra và đếm số lượng khách truy cập cũng như xem khách truy cập điều hướng như thế nào trong trang web của chúng tôi khi họ sử dụng nó. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách hoạt động của trang web, chẳng hạn như bằng cách đảm bảo rằng người dùng dễ dàng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm.
– Cookie chức năng: Những cookie này được sử dụng để nhận ra bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung của chúng tôi cho bạn, chào bạn bằng tên và ghi nhớ tùy chọn của bạn (ví dụ: lựa chọn ngôn ngữ hoặc khu vực của bạn).
– Cookie phân tích của bên thứ ba: Google Analytics sử dụng cookie và cho phép chúng tôi xem thông tin về các hoạt động của khách truy cập vào trang web của chúng tôi và người dùng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm số lần xem trang, nguồn và thời gian dành cho trang web của chúng tôi. Thông tin được cá nhân hóa và được hiển thị dưới dạng số, nghĩa là nó không thể truy vết thông tin đến từng cá nhân. Để lựa chọn không bị Google Analytics theo dõi trên tất cả các trang web, vui lòng nhấp vào đây.

Cookie giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và cải thiện trang web để chúng tôi điều chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Thông tin được ẩn danh và chỉ được sử dụng cho mục đích phân tích thống kê.

Nhìn chung, cookie giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một trang web tốt hơn, bằng cách cho phép chúng tôi theo dõi trang nào bạn thấy hữu ích và không hữu ích. Cookie tuyệt đối không cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn, ngoài dữ liệu mà bạn chọn chia sẻ với chúng tôi.

3. Cách quản lý cookie của bạn

Bạn có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối (hoặc xóa) cookie thông qua cài đặt trên trình duyệt của mình. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng thông thường, bạn có thể sửa đổi cài đặt trên trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn muốn. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn tắt cookie, một số tính năng của trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể không hoạt động như dự kiến.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en.
Explorer: https://support.microsoft.com/ja-jp/windows?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP
Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored.
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/